Vedtægter

§ 1 Navn
Foreningens navn er Guldborgsund Triathlon Klub, og foreningens hjemsted er Nykøbing Falster, Guldborgsund kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe passende rammer for udøvelse af triathlon sporten.

§ 3 Medlemskab
Medlemskab kan erhverves af enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
Medlemskab af foreningen kan tegnes for et årligt kontingent. Kontingentet består af et klubkontingent, som vedtages på generalforsamlingen, samt et årligt afgiftsbeløb til Dansk Triathlon Forbund, som kan ændres fra år til år.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer, som har gjort en ekstraordinær indsats for klubben, for klubkontingent gennem udnævnelse af disse til æresmedlemmer.

§ 4 Tilknytning
Foreningen er medlem af Dansk Triathlon Forbund (D.Tri.F.). Bestyrelsen kan på foreningens vegne søge optagelse i andre forbund, i fald det fremmer foreningens formål.

§ 5 Reglement
Der henvises til Dansk Triathlon Forbunds love.

§ 6 Karantæne
Medlemmer, der bevidst modarbejder eller skader foreningens omdømme eller arbejde, kan af bestyrelsen idømmes karantæne. Afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 6 medlemmer over 18 år der vælges for 2 år ad gangen.

Generalforsamlingen vælger formanden i lige år sammen med 2 medlemmer og kassereren vælges i ulige år sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. Suppleanten opnår først stemmeret, hvis et valgt bestyrelsesmedlem ikke længere er medlem af bestyrelsen.

Der vælges en revisor for 1 år ad gangen samt en revisorsuppleant.

Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder er det formandens stemme som er afgørende.

Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

Hvis bestyrelsesposterne ikke kan besættes giver generalforsamlingen bestyrelsen fuldmagt til at finde et bestyrelsesmedlem.

§ 8 Regnskab

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningens kasserer fører regnskab og fremlægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret.
Kasserer og formand tegner foreningen. Kontrol og afstemning af foreningens bankkonti foretages af kassereren.

§ 9 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal holdes senest 1. april og skal indvarsles skriftligt mindst en måned forud. Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Kassererens beretning.
4 Behandling af indkomne forslag.
5 Budget og kontingent.
6 Valg af bestyrelse og revisor samt revisorsuppleant
7 Eventuelt.

På generalforsamlingen har alle medlemmer ved betalt kontingent møde- tale- og stemmeret. Dog ikke passive medlemmer. En person kan højst afgive én stemme. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.
Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag herunder vedtægtsændringer afgøres ved 2/3 flertal. Mindst 50 % af medlemmerne skal være fremmødt. Hvis fremmøde er mindre end 50 % indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor simpelt flertal er nok.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten efter bestyrelsens beslutning eller når mindst en tiendedel af foreningens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen med formuleret forslag til dagsorden. Indvarslingen skal ske skriftligt mindst 14 dage forud.

§ 11 Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses såfremt en enstemmig ekstraordinær generalforsamling beslutter dette. Opløsning af Guldborgsund Triathlon Klub skal være eneste punkt på denne generalforsamlings dagsorden.
Et evt. overskud på opløsningstidspunktet vil tilgå Dansk Triathlon Forbund.